Cursusaanbod voor advocaten

Het cursusaanbod voor advocaten is nu, in het jaar van oprichting, nog beperkt. Ons doel is om te groeien naar een compleet aanbod, dat gestuurd wordt zowel door vraag als door aanbod. Enerzijds zullen er cursussen worden opgenomen betreffende recente jurisprudentie, voor specialisten die de laatste ontwikkelingen willen volgen. Anderzijds zullen er inleidende cursussen zijn, voor advocaten die zich vanwege een bepaalde opdracht, snel willen inwerken in een rechtsgebied dat zij minder goed beheersen. Ook zullen er lessen zijn voor de meer theoretisch geinteresseerden, zoals een cursus over de vraag wat de invloed is van Europees recht op het huurrecht. Wij ontvangen graag les-verzoeken, maar tegelijkertijd ontvangen we ook graag les-aanbiedingen: mogelijk heeft u een zaak behandeld welke ertoe heeft geleid dat u nu bepaalde materie zeer goed beheerst, terwijl u tegelijk denkt: was er maar iemand geweest die mij dit in het begin had uitgelegd. U kunt nu zelf contact met ons opnemen om een dergelijk webinar via Sovara aan te bieden. U zult dan de helft van de omzet hierop ontvangen. Nota bene; het geven van lessen levert ook PO-punten op, dus dat is dubbele winst. 

WHOA Wet Homologatie Onderhands Akkoord

1
14januari2021

De WHOA, officieel de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, is per 1 januari 2021 in werking getreden, als onderdeel van de Faillissementswet. De wet maakt het voor ondernemers eenvoudiger om schulden te saneren door het aanbieden van een akkoord. Als de rechtbank het akkoord goedkeurt (homologeert), wordt het verbindend voor alle betrokkenen, en dus ook voor schuldeisers die er niet mee hebben ingestemd. De wetgever hoopt dat, vanwege de mogelijkheid van een dergelijk dwangakkoord, schuldeisers eerder akkoord zullen gaan, ook zonder bemoeienis van de rechtbank. Daarbij wordt ook de relevantie van de tijdelijke wet Covid-19 betreffende betalingsuitstel behandeld. 

Wie een dergelijk akkoord wil voorleggen aan de schuldeisers, moet natuurlijk goed weten wat een rechter wel of niet zal homologeren. En andersom; een schuldeiser die een dergelijk akkoord voorgelegd krijgt wil, voor zijn onderhandelingspositie, weten wat de uitkomst zou kunnen zijn als hij niet akkoord gaat met een saneringsvoorstel; wordt zijn positie daar beter of slechter van? In dit webinar van een uur, zet Annelies Meijnhardt, advocaat en curator, uiteen hoe de WHOA in elkaar steekt. Met behulp van de door haar aangeboden kennis, zullen andere advocaten hun cliënten terzake kunnen informeren. Het webinar kan echter ook gevolgd worden door ondernemers die graag zelf van de hoed en de rand willen weten.

Distributieovereenkomst

1
02januari2021

Deze les over de distributieovereenkomst is bedoeld voor advocaten die nog relatief weinig weten van deze onbenoemde B2B duurovereenkomst. In de les wordt eerst uiteengezet wat een distributieovereenkomst nu eigenlijk is, en hoe deze zich onderscheidt van een serie koopovereenkomsten, een agentuurovereenkomst of een franchise-overeenkomst. Aan de hand van de verschillende soorten distributieovereenkomsten, worden vervolgens belangrijke mededingingsrechtelijke aspecten gesproken. Vervolgens wordt besproken in hoeverre distributieovereenkomsten opzegbaar zijn, waarbij een onderscheid gemaakt moet worden tussen overeenkomsten voor bepaalde en overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Ten aanzien van de eventuele aanvullende schadevergoedingsplicht bespreken we onder meer Mattel / Borka.  We bespreken wat de rechtsgevolgen zijn als er toch onrechtmatig opgezegd wordt. Tot slot komt kort de vraag aan de orde welk recht in internationale kwesties van toepassing is.

Gedragsrecht, Tuchtrechtspraak, Beroepsethiek les 1

1
03oktober2020

In deze eerste les van een serie van 4 over gedragsrecht & tuchtrechtspraak voor advocaten, worden de vier bronnen van gedragsrecht voor advocaten behandeld: de Advocatenwet, de VoDa (verordening op de advocatuur, de Wwft en de Gedragsregels, als uiteengezet in artikel 46 Advocatenwet. Vervolgens wordt artikel 10A Advocatenwet behandeld: de kernwaarden. Achtereenvolgens worden de kernwaarden onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid en geheimhouding uitgediept aan de hand van alle relevante regels.

Gedragsrecht, Tuchtrechtspraak, Beroepsethiek les 2

1
03oktober2020

In deze tweede les van een serie van 4 over gedragsrecht & tuchtrechtspraak voor advocaten, wordt de vierde kernwaarde nader uitgediept: de integriteit. Welke regels moet een advocaat in acht nemen ten opzichte van de eigen cliënt, welke ten opzichte van de wederpartij? En de advocaat wederpartij?

Gedragsrecht, Tuchtrechtspraak, Beroepsethiek les 3

1
02oktober2020

In deze derde les van een serie van vier over gedragsrecht & tuchtrechtspraak voor advocaten, worden de financiële regels uitgebreid besproken; wanneer is een incassotarief toegestaan? Mag no cure no pay? Mag een flexibel tarief? Mag pars pro litis? Daarnaast worden de grote lijnen van de Wwft besproken.

Gedragsrecht, Tuchtrechtspraak, Beroepsethiek les 4

1
01oktober2020

In deze vierde les van een serie van vier over gedragsrecht & tuchtrechtspraak voor advocaten, wordt het tucht-procesrecht besproken. Wat zijn de procedures en welke maatregelen kunnen worden opgelegd?  Wat wordt er van de maatregelen gepubliceerd en voor hoe lang? Wie kan er in beroep tegen een uitspraak van de raad van discipline? Kun je nog iets na het hof van discipline? Wie is de landelijke deken? 

Filter