Algemene voorwaarden

 1. Definities

  1. Sovara: Sovara, gevestigd aan Van Ostadelaan 70, 1701 LK  Heerhugowaard, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84589000;
  2. Afnemer: de partij die van Sovara onderwijs afneemt, hetzij ten behoeve van Afnemer zelf, hetzij ten behoeve van aan Afnemer gelieerde natuurlijke personen;
  3. Deelnemer: degene die het Onderwijs van Sovara consumeert, indien dit niet de Afnemer zelf is;
  4. Onderwijs: de prestaties waartoe Sovara zich verbonden heeft op grond van de Overeenkomst, zijnde (voornamelijk) online onderwijs in (voornamelijk) de rechtsgeleerdheid of een vakgebied relevant voor juristen;
  5. Overeenkomst: een afspraak of het contract (eventueel elektronisch gesloten) tussen Sovara en Afnemer. Over het algemeen zal deze een specifieke online les betreffen, of een abonnement op online lessen, al is het mogelijk dat een overeenkomst maatwerk onderwijs betreft.
 1. Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alsmede op de na aanbieding tot stand gekomen Overeenkomsten en hieruit volgende Overeenkomsten, en/of overige rechtshandelingen van Sovara ter zake Onderwijs aan of voor een Afnemer.
  2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de Overeenkomst waarin die afwijking is overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop - en/of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Indien Sovara de algemene voorwaarden wijzigt, worden deze toegezonden aan Afnemers met een duur-Overeenkomst. Wanneer een dergelijke Afnemer niet binnen twee weken schriftelijk tegen de wijzigingen bezwaar maakt, wordt hij geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd. Indien een dergelijke Afnemer deze expliciet niet accepteert, dan treden partijen in overleg of verder gewerkt kan worden onder de oude voorwaarden, of dat lopende Overeenkomsten worden beëindigd.
  4. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Sovara en Afnemer in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.
  5. Sovara heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten. Vooral wanneer Afnemer heeft ingestemd met het inzetten van een specifieke derde, is Sovara op geen enkele wijze aansprakelijk te houden voor deze derde.
  6. Sovara is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren, tenzij de aard van het afgenomen Onderwijs zich hiertegen verzet.
 1. Eventuele offertes

  1. Sovara biedt over het algemeen on demand Onderwijs, dat wordt aangeboden zonder dat een offerte wordt uitgebracht. Voor maatwerk geldt het volgende: eventuele offertes van Sovara zijn vrijblijvend en vervallen 30 dagen na de datum van de offerte, tenzij anders is aangegeven, of tenzij latere aanvaarding door Sovara wordt bevestigd.
  2. Sovara is slechts aan haar offertes gebonden indien de aanvaarding door de Afnemer wordt bevestigd door Sovara, en Sovara bevestigt dat de opdracht op de door Afnemer gewenste dag/tijd kan worden gerealiseerd. Indien Afnemer aan Sovara gelegenheid geeft tot het uitvoeren van de opdracht, wordt Afnemer geacht de offerte te hebben aanvaard.
  3. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW is Sovara niet gebonden aan door Afnemer bij aanvaarding van offerte aangebrachte wijzigingen of opdelingen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail door Sovara zijn bevestigd.
  4. In offertes van Sovara genoemde levertijden en andere voor te verrichten prestaties van Sovara genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft Afnemer geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. Van verzuim na overschrijding van een fatale termijn kan uitsluitend sprake zijn indien Afnemer expliciet en schriftelijk aangeeft dat iets een “fatale termijn” is, met uiteenzetting van de (globale) schade bij overschrijding hiervan.
  5. De door Sovara opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven, en een en ander in overeenstemming met de redelijkheid en de billijkheid. In rekening te brengen kosten boven 250 Euro (per kostenpost), dienen voorafgaand door Afnemer expliciet te worden geaccordeerd, het mindere niet.
 1. De uitvoering van de Overeenkomst

  1. Sovara zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren , op grond van de op dat moment bij Sovara aanwezige kennis. De Overeenkomst betreft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
  2. Afnemer draagt er zorg voor dat aan alle condities waarvan Sovara aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, is voldaan. Dit betreft onder meer volledige en juiste informatieverschaffing zoals door Sovara eventueel opgevraagd en de eventuele beschikbaarstelling van geschikte ruimtes voor de Onderwijs, tenzij is afgesproken dat dit niet een taak is van Afnemer.
  3. Sovara heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van alle aanwezigen ten tijde van de Onderwijs. Op deze grond is Sovara gerechtigd om personen de toegang tot of deelname aan het Onderwijs (verder) te weigeren, als dit het Onderwijs ten goede komt. Dit valt onder het risico van Afnemer en kan op geen enkele wijze leiden tot vermindering van de betalingsplicht.
  4. Afnemer draagt er zorg voor dat de deelnemers aan het Onderwijs zich houden aan alle aanwijzingen of instructies die Sovara eventueel vooraf aan Afnemer heeft gecommuniceerd. Blijkt Afnemer dit niet te hebben gedaan, dan heeft Sovara het recht om het Onderwijs op te schorten of aan te passen, waarbij Sovara eventuele meerkosten in rekening mag brengen bij Afnemer, overeenkomstig de redelijkheid en de billijkheid.
 1. Annulering, wijziging en ontbinding van de Overeenkomst

  1. De meeste Overeenkomsten van Sovara betreffen het direct afnemen van een Webinar, ofwel per stuk, ofwel per abonnement. Een Overeenkomst die online is gesloten voor een enkele webinar, welke direct is geconsumeerd, kan nooit worden geannuleerd, vernietigd of ontbonden (dwingendrechtelijke gronden daargelaten) omdat reeds is afgenomen. Een dergelijke eenmalige Overeenkomst die door een consument online is afgesloten en die niet direct is afgenomen of geconsumeerd, kan gedurende twee weken worden opgezegd.
  2. Abonnementen zijn geldig tot en kunnen (dwingendrechtelijke gronden daargelaten) niet worden ontbonden of geannuleerd, tenzij de Overeenkomst door een consument online is afgesloten. In dat geval is het gedurende de eerste twee weken mogelijk om de reeds afgenomen of geconsumeerde webinars te betalen, als ware deze per stuk afgenomen. Het overige kan dan geannuleerd worden.
  3. Voor zover de Overeenkomst niet het direct consumeren van het Onderwijs betreft: Als een Overeenkomst door de Afnemer wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd:
  4. a) bij annulering tot de 21e dag voor de dag dat het Onderwijs zal starten: 25% van de overeengekomen som;
  5. b) bij annulering tussen de 21e dag tot de 14e dag voor de dag dat het Onderwijs zal starten: 50% van de overeengekomen som;
  6. c) bij annulering tot de 7e dag voor de dag dat het Onderwijs zal starten: 75% van de overeengekomen som;
  7. d) bij annulering op of na de 7e dag voor de dag dat het Onderwijs zal starten: de volle overeengekomen som.
  8. Annuleringen worden uitsluitend in behandeling genomen per e-mail of schriftelijk op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
  9. Bij ingekocht groeps-Onderwijs: als het aantal deelnemers minder is dan het opgegeven aantal, vindt geen restitutie dan wel prijsverlaging plaats.
  10. Afnemer heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst als Sovara, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst en krachtens de Overeenkomst aansprakelijk zou zijn.
  11. Als Sovara aansprakelijk is jegens Afnemer en/of tot nakoming gehouden, is Sovara, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, als dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Als Sovara tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de Overeenkomst ontbinden. Sovara zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  12. Sovara kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als Afnemer – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, als Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of als de onderneming van Afnemer wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Sovara zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  13. Bedragen die Sovara heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 1. Betaling

  1. Betaling door Afnemer dient, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen de overeengekomen of op de factuur aangegeven termijn, doch in geen geval later dan 1 maand na de factuurdatum.
  2. Betaling dient te geschieden doormiddel van overmaking ten gunste van een door Sovara aan te wijzen bank- en/of girorekening.
  3. Indien Afnemer niet binnen de in lid 6.1 genoemde termijn heeft betaald, volgt een eerste aanmaning met een termijn van nog 14 dagen. Hierna (bij de laatste aanmaning ex 6.4) is Afnemer naast al het overige een boete verschuldigd van 50 Euro voor de administratieve lasten.
  4. Na het in 6.3 bepaalde, is Sovara gerechtigd, nadat Afnemer een laatste termijn is gesteld van 14 dagen om aan zijn algehele betalingsverplichting te voldoen, deze zonder nadere ingebrekestelling en sommatie in rechte te betrekken. Afnemer is dan naast het overige incassokosten verschuldigd ten bedrage van 15% van de betreffende factuur (of facturen) met een minimum van 500 Euro.
  5. Indien Afnemer niet binnen de in 6.1 bepaalde termijn heeft betaald, is Sovara gerechtigd een rente te berekenen van 1% per maand cumulatief, naast haar overige rechten.
  6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting in geen geval op. Daarnaast zal elke betaling door de Afnemer plaatsvinden zonder enige verrekening en als eerste strekken, ongeacht de betalingsomschrijving, ter voldoening van de eventueel nog te betalen rente en incassokosten waarna het in mindering gebracht zal worden op de factuur waarvan de betalingstermijn het meest is overschreden.
  7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Afnemer naar het uitsluitend oordeel van Sovara daartoe aanleiding geeft, is Sovara gerechtigd van Afnemer te verlangen dat deze onverwijld "aanvullende" zekerheid stelt in een door Sovara te bepalen vorm en/of een voorschot voldoet aan Sovara. Indien Afnemer nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Sovara gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Afnemer aan Sovara uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, direct opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling hiertoe vereist is.
 1. Intellectueel eigendom

  1. Alle door Sovara verstrekte stukken, zoals hand-outs, programma’s et cetera, allesmede alle bij Sovara gedeelde kennis, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Sovara zelf bij Afnemer en mogen door Afnemer niet zonder voorafgaande toestemming van Sovara worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, intern verder worden verspreid of vermenigvuldigd, of ter kennis van derden gebracht, tenzij een en ander geschiedt in de uitoefening van het feitelijke werk van de deelnemers, alwaar deze kennis dient te worden ingezet.
  2. Sovara heeft het recht om de eigen, ten tijde van het Onderwijs toegenomen kennis of ontwikkelde materialen voor andere doeleinden of klanten te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  3. In afwijking van het in artikel 7.1 bepaalde, is het mogelijk dat Sovara en Afnemer overeen komen dat het Afnemer tegen betaling wel is toegestaan om de intellectuele eigendom en materialen van Sovara intern zelf te hergebruiken. Dit is uitsluitend toegestaan indien dit expliciet is overeengekomen. In dat geval krijgt Afnemer ten aanzien van het materiaal van Sovara een niet-exclusief gebruiksrecht, dat uitsluitend het recht geeft tot hergebruik van de materialen en intellectuele eigendom binnen de organisatie/onderneming van Afnemer zelf. Dit gebruiksrecht is altijd beperkt tot de duur van vijf jaar, waarna een nieuwe Overeenkomst kan worden gesloten voor materialen van Sovara waarin de nieuwste wetenschappelijke kennis is verwerkt. Sovara hecht er grote waarde aan het gebruiksrecht tot vijf jaar te beperken, om te garanderen dat op dit vlak gewerkt wordt met relevante nieuwe wetenschappelijke inzichten.
 1. Aansprakelijkheid

  1. Sovara is niet aansprakelijk voor schade die Afnemer lijdt door tekortkomingen van Sovara en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten Overeenkomst, tenzij de schade aantoonbaar het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Sovara.
  2. Sovara is niet aansprakelijk voor:
  3. a) bij Afnemer of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Afnemer aan Sovara of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Afnemer;
  4. b) bij Afnemer of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Sovara ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen en of andere derden.
  5. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Sovara en de door Sovara ingeschakelde derden voor door Afnemer geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) en tevens beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Sovara terzake uitkeert.
  6. Aansprakelijkheid van Sovara voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  7. Afnemer is gehouden Sovara schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst tussen Sovara en de Afnemer, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Sovara.
  8. Als Sovara ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-) ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet-) ondergeschikte hulppersoon als hij of zij op grond van deze gedraging door Afnemer wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf/zijzelf bij de overeenkomst partij.
  9. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen één maand nadat Afnemer de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Sovara schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
  10. De Afnemer vrijwaart Sovara voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boeten, kosten en renten, die verband houden met zaken, rechten, informatie, die de Afnemer aan Sovara verschaft en of beschikbaar heeft gehouden.
  11. Deelnemers aan een door Sovara verleende Dienst nemen deel op eigen risico, en voor eigen verantwoordelijkheid.
  12. Sovara is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade gerelateerd aan de gebruikte locaties; dat is de eigenaar van de betreffende locaties.
  13. Sovara gaat tot het uiterste om aan Afnemer en haar werknemers of andere gerelateerde personen informatie te verschaffen die juist is, en overeenstemt met de wetenschappelijke stand van zaken. Sovara kan op dit vlak echter geen enkele garantie geven en is niet aansprakelijk als achteraf blijkt dat informatie of kennis onjuist is.
  14. Sovara tevens is niet aansprakelijk als de kennis/vaardigheden die Sovara overdraagt anders wordt gebruikt dan overeenkomstig de instructies van Sovara, als er door deelnemer/Afnemer meer aan kennis/vaardigheden wordt gepretendeerd dan Sovara heeft overgedragen, en/of als deelnemer/Afnemer nalaat om aan te geven of als uitgangspunt te nemen dat die kennis/vaardigheden die Sovara overdraagt altijd aanvullend en ondersteunend is, en nooit andersoortige medische hulp vervangt.
 2. Overmacht

  1. Sovara is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, door een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Sovara en of derden die Sovara voor de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt.
  2. In geval van overmacht is Sovara gerechtigd aan Afnemer een derde voor te stellen die mogelijk wel kan nakomen. Alsdan zal, afhankelijk van de afspraak, de derde door Sovara dan wel Afnemer worden gecontracteerd. Sovara is op geen enkele wijze aansprakelijk te houden voor schade veroorzaakt door deze derde, wanneer Afnemer met deze persoon heeft ingestemd.
  3. In geval van overmacht aan de zijde van Sovara worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer deze situatie van overmacht van Sovara langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.
 1. Bescherming gegevens & privacy

  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Sovara kan gegevens van Afnemer verwerken voor het innen van vorderingen (waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen), alsmede voor de (al dan niet door derden uitgevoerde) analyses van de kredietwaardigheid van Afnemer.
  3. Indien Sovara in het kader van de overeengekomen Onderwijs gegevens verkrijgt van werknemers van Afnemer of andere aan Afnemer gelieerde individuen, dan is Sovara op geen enkele wijze gehouden deze gegevens met Afnemer te delen. Het wel delen van dergelijke gegevens geschiedt uitsluitend op schriftelijke verzoek van de betrokkenen.
 1. Bijzondere bepalingen van Onderwijs

  Ten aanzien van het Onderwijs gelden nog de volgende aanvullende bepalingen:
  1. Sovara behoudt zich steeds het recht voor om af te wijken van de volgorde en/of de inhoud en/of van de opgegeven workshop of training.
  2. In geval van overmacht aan de zijde van Sovara heeft Sovara het recht tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst over te gaan. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan de omstandigheid dat Sovara niet in staat is zijn of haar medewerking te verlenen of indien de afgesproken locatie of het te gebruiken materiaal niet beschikbaar is of niet voldoet aan vooraf vastgestelde condities, om welke reden dan ook.
  3. Indien is overeengekomen dat Sovara een Dienst op een door de Afnemer aan te wijzen locatie zal verlenen, niet zijnde een locatie geregeld door Sovara, dan dient de Afnemer zorg te dragen voor een geschikte ruimte en voor voldoende en volledig geïnstalleerde apparatuur en hulpmiddelen conform de daartoe met Sovara gemaakte afspraken. Bij nalatigheid met betrekking tot het bepaalde in dit artikel, is Sovara gerechtigd de Dienst met het hierdoor ontstane tijdsverlies in te korten dan wel de extra bestede tijd aan Afnemer in rekening te brengen.
  4. Het is Afnemer toegestaan om in overleg met Sovara foto's te (laten) maken, doch uitsluitend na instemming van de betrokkenen en uitsluitend indien kopieën van deze foto's worden toegezonden aan Sovara per e-mail of per post. Afnemer geeft aan Sovara daarmee toestemming deze foto’s (ook) te gebruiken voor promotionele of les-activiteiten.
  5. Het is Afnemer niet toegestaan om audio- en/of video-opnames te maken, tenzij Sovara hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en er afspraken zijn gemaakt overeenkomstig artikel 7.3 (niet-exclusief vijfjarig gebruiksrecht ten aanzien van de intellectuele eigendom).
 1. Slotbepalingen

  1. In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, rust de beslissing bij Sovara.
  2. In het geval dat er verschillende overeenkomsten, contracten, afspraken of voorwaarden van toepassing zijn, geldt de volgende rangorde: 1 specifieke afspraken, 2. de raamovereenkomst, 3 deze algemene voorwaarden.
  3. Op alle Overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepassing van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
  4. In geval van een geschil, dienen partijen zich eerst te wenden tot een bemiddelaar of mediator. Pas indien dit gedurende drie maanden niet tot een oplossing leidt, of in duidelijk spoedeisende gevallen, kunnen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland.
  5. Indien het geschil een factuur van Sovara betreft, dient Afnemer voorafgaand aan een gang naar de rechter het bedrag van de factuur eerst te worden gedeponeerd bij een onafhankelijke derde, zoals een stichting derdengelden van een advocatenkantoor, bij gebreke waaraan Afnemer toegang tot de rechter verliest.